Bảo trợ truyền thông

Trong tiêu chí hoạt động của mình, Nexrband luôn cố gắng hỗ trợ những dự án phát triển giáo dục, việc làm; đã và đang là đơn vị bảo trợ truyền thông cho rất nhiều công ty.


nextbrand-logo-mobile